Algemene Voorwaarden Barkey Wolf Consulting

ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Barkey Wolf Consulting, hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.

ARTIKEL 2. Tarieven en betaling

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen, zonder aftrek, korting of verrekening.

2.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling verschuldigd zijn een rente van 1% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand, tenzij de wettelijke ‘handels’ rente conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek of een vervangende wettelijke bepaling hoger is, in welk geval de wettelijke ‘handels’ rente verschuldigd is.

2.4 Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, kunnen de werkelijke buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.

2.5 In het geval dat Cliënt in een gerechtelijke procedure of een van de in artikel 11 genoemde vormen van alternatieve geschillenbeslechting in het ongelijk wordt gesteld, is hij de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt, verschuldigd, analoog aan artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of een vervangende wettelijke bepaling.

ARTIKEL 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 4. Intellectuele eigendom

4.1 Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Opdrachtnemer zullen alleen aan Cliënt worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Het is Cliënt daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:

a. te wijzigen of te bewerken;

b. enige aanduiding omtrent auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.

4.2 Cliënt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

4.3 Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt zal Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

ARTIKEL 5. Verplichtingen van partijen

5.1 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

5.2 Cliënt zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.

5.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. Wijzigingen, meer- en minder werk

6.1 Cliënt aanvaardt dat Opdrachtnemer de te leveren diensten en/of werkzaamheden uitbreidt of wijzigt indien dit, door omstandigheden buiten de schuld van Opdrachtnemer, nodig is voor een goede afronding van de overeengekomen te leveren diensten en/of werkzaamheden. Het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daarvoor kunnen hiervoor, zonder de toestemming van Cliënt, naar redelijkheid worden beïnvloed.

6.2 Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur. Opdrachtnemer is gerechtigd additionele facturen te sturen indien zich dergelijke omstandigheden voordoen.


ARTIKEL 7. Overdracht en onderaanneming

7.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd naar eigen goeddunken derden in te schakelen.

7.3 De door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Cliënt is voorgeschreven.

ARTIKEL 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2 lid 3 van deze algemene voorwaarden.

8.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van de schade die tengevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).

8.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden.

8.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.5 Cliënt zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

8.6 De werking van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

8.7 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten voor door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers of derden, indien inschakeling van hen aan Opdrachtnemer door Cliënt is voorgeschreven.

8.8 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval, verhoogd met het eigen risico.

ARTIKEL 9. Overmacht

9.1 Indien Opdrachtnemer wordt getroffen door een situatie van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan Cliënt. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

9.2 Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, is Cliënt gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10. Beëindiging

10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij:

a. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

c. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

d. de gegronde vrees heeft dat een van de gevallen genoemd in a t/m c zich binnen de looptijd van de overeenkomst zal voordoen.

10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De verplichting tot het zenden van een ingebrekestelling geldt niet in het geval genoemd in artikel 2 lid 3 van deze algemene voorwaarden.

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

10.4 De werking van art. 7:408 BW is uitgesloten.

10.5 Indien:

a. blijkt dat Cliënt essentiële informatie heeft achtergehouden of

b. Opdrachtnemer de gegronde vrees heeft dat Cliënt zijn verplichtingen aan Opdrachtnemer niet zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot (schade)vergoeding, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Cliënt blijft de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren verschuldigd. Opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van te ontbinden, de overeenkomst voort te zetten en het meerwerk te factureren.

10.6 Alle overeenkomsten eindigen op de in de elders in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst vermelde wijze, doch in ieder geval zodra Opdrachtnemer aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.